page_img

Tham quan nhà máy

Với hệ thống quản lý chất lượng hoàn hảo và cơ chế làm việc liên quan đến an toàn, Hebei FCE là công ty được cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ bảo vệ đặc biệt LA do Cơ quan Quản lý Nhà nước về An toàn Lao động phê duyệt. Trong khi đó, công ty chúng tôi đã đạt được nhiều chứng chỉ, chẳng hạn như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, v.v.

Flat sewing machine

Máy may phẳng

Flat seaming machine

Máy ghép phẳng

Stretch sewing machine - label

Máy may căng - nhãn

Garment CAD plotter

Máy vẽ CAD may mặc

Clothing CAD Plotter - Label

Máy vẽ CAD quần áo - Nhãn

Clothing CAD Plotter - Software

Máy vẽ CAD quần áo - Phần mềm

Open door knob

Mở núm cửa

Knob Door Machine - Label

Knob Door Machine - Nhãn

Sample room

Phòng mẫu

Locked stitcher

Máy khâu bị khóa

Lock machine - label

Máy khóa - nhãn